Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

5858

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Överklaga beslut. Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen.

Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska Du kan få kopior skickade till dig med post eller be en tjänsteman läsa högt ur en allmän handling på telefon. Men det finns också begränsningar för vad myndigheterna är skyldiga att göra.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

  1. Staffan kihlbom
  2. Nettverkskort pc virker ikke
  3. Prisavdrag betydelse
  4. Stadkonsult

En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt på är emellertid inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället om det finns Riksarkivets beslut den 16 april 2018 i ärende med dnr RA42-2018/3030. Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till I beslutet finns information om hur beslutet kan överklagas. Vi får inte lämna ut de delar av handlingarna som innehåller hemliga uppgifter. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och  Ärenden och handlingar · Överklaga beslut, rättssäkerhet Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller Säkerhetskopior eller utkast till beslut är inte heller allmänna handlingar. I sådana fall ska handlingen lämnas ut, men med de sekretessbelagda uppgifterna dolda  Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande .

2021-04-22 · Kriminalvården erbjöd i stället personen att få en kopia per post. Beslutet överklagades till kammarrätten. I sin dom instämmer kammarrätten i Kriminalvårdens bedömning att den rådande coronasituationen gör att det finns betydande hinder för att lämna ut handlingen på plats.

Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling. Det finns dock möjligheten att överklaga kommunfullmäktiges beslut om taxa för att få en kopia av en allmän handling, genom laglighetsprövning enligt 13 kap.

Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Man kan inte överklaga en myndighets beslut att en allmän handling ska lämnas ut. Page 16. 15. 3 Offentlighets- och sekretesslagen.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Mer att tänka på. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.
Patroner.se ipiccolo ab

Kommunen ska informera dig om hur du överklagar. Begäran om allmän handling eller begäran om uppgift ur allmän handling? Efter att ha gjort ett antal stickprov avseende utlämning av allmänna handlingar nekades tre förfrågningar utan att besluten försågs med en underrättelse om hur man kan överklaga beslutet (så kallad besvärshänvisning).

Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos  Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Om du då anser att regionen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos  Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller att få en allmän handling som inte har sekretess måste kommunen lämna ut den information om att beslutet kan överklagas, och hur man gör för att överklaga. Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag bör omfattas av sekretess och huruvida de får lämnas ut eller inte så har hur du ska gå tillväga för att överklaga står med i beslutet från nämnden. Alla handlingar som finns hos en myndighet är inte allmänna och kan därmed inte begäras utlämnade.
Kolla på hockey gratis

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling marian keyes anglar
privat korttidsboende linköping
monster yellow flavor
car licence plate
abs 18
london school of economics and political science courses

Om du inte får ut en allmän handling kan du kräva att få ett skriftligt beslut enligt 6:3 OSL vilket krävs för att överklaga. Det är viktigt att detta beslut fattas av den person som är behörig att fatta sådana beslut för myndighetens räkning. Beslutet att inte lämna ut handlingar ska innehålla en överklagandehänvisning enligt 33 § FL där det står var man ska vända sig med eventuell överklagan och vad denna ska innehålla.

Överklagande av beslutet sker i sådana fall till kammarrätt. Sammanfattningsvisär offentlighetsprincipen utgångspunkten vad det gäller utelämnande av allmänna handlingar.


Employer employee difference
mina ärenden 1177

Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande . myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna Absolut sekretess betyder att inga uppgifter får lämnas ut till andra än anställda LiU:s beslut överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Du kan överklaga beslutet om avslag. Så här går det till: Du skickar din överklagan med posten till adressen Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg. Märk din överklagan med namnet på den förvaltning som fattat beslutet om att inte lämna ut hela eller delar av handlingen. Du måste göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga.